David Chiaramonti
RE-CORD/Polito, Italy

Federico Maria Grati
ENI, Italy

Efthymia Alexopoulou
CRES, Greece

Kennedy Mutua
AKI, Ungary &
George Vourliotakis
Exergia, Greece

Oona Koski
UPM, Finland

Elwuin Fiallos
ISCC, Germany

Chris Malins
Cerulogy, UK